Παρουσίαση της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας  (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, θα πραγματοποιήσουν  Ενημερωτική Εκδήλωση, για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020).

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρες 10:00 – 14:30 στο αμφιθέατρο του Ξενοδοχείου Domotel Xenia Volos (Πλαστήρα 1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9:30 – 10:00 Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων

10:00 – 10:15 Καλωσόρισμα  Γ. Πετράκος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

10:15 – 12:30

Πρωτοβουλίες και δράσεις της ΓΓΕΤ για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας  Σ. Παυλέας, Ειδικός Σύμβουλος ΓΓΕΤ

Παρουσίαση Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Εισηγητές : Ε. Πουλακάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ   Μ. Κουτσοπούλου, Στέλεχος Μονάδας Α΄ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ  Β. Γέρος, Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

12:30 – 13:30 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

13:30 – 14:30 Παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων Εισηγητές  Μ. Κουτσοπούλου, Στέλεχος Μονάδας Α΄ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Δήλωση Συμμετοχής στα email: a.lebesi@gsrt.gr ή p. floridi@gsrt.gr

Πληροφορίες : http://www.eyde-etak.gr/ central.aspx?sId= 119I428I1089I646I488772