Ενοικιάζονται αποθήκες της ΕΑΣ Καλαμπάκας

Στην εκμίσθωση ακινήτου 600 τμ. περίπου, ευρισκόμενο εντός του σχεδίου πόλεως Καλαμπάκας που συνορεύει με την οδό Πίνδου, δημοτική οδό, δημοτική έκταση, σιδηροδρομική γραμμή προχωρά η ΕΑΣ Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εμφανιστούν στις 22/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού να καταθέσουν την έγγραφη προσφορά τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως χρόνος μίσθωσης ορίζεται 7 έτη αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το χρηματικό ποσό των 1000 €.

Απαγορεύεται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν ανταγωνιστικές με το συνεταιρισμό πράξεις.

Οι δαπάνες επισκευής ή ανακαίνισης του κτηρίου βαρύνουν τον μισθωτή και παραμένουν εις όφελος του μίσθιου χωρίς ο μισθωτής να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή αφαίρεσης των κατασκευών που θα κάνει.

Το ασύμφορο ή όχι των προσφορών θα κριθεί από την αρμόδια επιτροπή του Συνεταιρισμού. Ο δε Συνεταιρισμός δε φέρει καμία ευθύνη εξ οποιονδήποτε λόγο νομικού ή πραγματικού που υφίσταται στο υπό εκμίσθωση κτήριο καθώς και από τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού.