Εσκιρτοβάτησαν αι καρδίαι μας…

ΕΣΚΙΡΤΟΒΑΤΗΣΑΝ ΑΙ ΚΑΡΔΙΑΙ ΜΑΣ… Άγιοι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες, πρεσβεύουνε προς Κύριον και σώζουν τας ψυχάς ημών… Άγιος Τρίκκης και η περί αυτού συνοδεία, γέρων Παρθένιος, γέρων Γραδούλας, Αβάς Μιχαλάκης, Μπάρδας και Γακόπουλος…

 

Ου γαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθείσαι εις ταις ασθενείαις ημών, αλλά πεπειραμένο και δι’ αυτό ευλογεί πάντες τους αμαρτωλούς και Μιχαλάκη και Μπάρδα και Γακόπουλο και συμπροσεύχεται μετά των γερόντων Παρθενίου και Γραδούλα…

 

Καὶ ἐνῶ γὰρ πέπονθε αὐτὸς πειρασθεὶς δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι…

 

Τούτες της μέρες της αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων οι τα πρώτα φέροντες μετανοούν, νίβουν τα πρόσωπά τους και βγαίνουν με χαρά στο λαό του Θεού…

 

Προσήλθαν ευλαβώς στην Παναγία Επίσκεψη να προσευχηθούν στα Αγγελωειδή τάγματα για την πορεία του έθνους και της μικράς μας της πατρίδας… Η πατρίς ευγνωμονούσα…

 

Αγαπημένη μου… Κι εγώ ποθώ να βρω την αρετή…