Δράση του Παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας υλοποίησε την
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, ενημερωτικό
πρόγραμμα για τις ευεργετικές αλλά και τις βλαπτικές επιδράσεις της ηλιακής
ακτινοβολίας στα παιδιά και στον άνθρωπο. Τονίστηκαν ιδιαίτερα τα λάθη που
κάνουμε καθημερινά σχετικά με την ηλιακή ακτινοβολία και αναδείχθηκαν από
τους μαθητές τα μέτρα προφύλαξης που χρειάζεται να λαμβάνουμε όλο το χρόνο.
Στο τέλος της συνάντησης μοιράστηκαν στους μαθητές, από μέλη του ΔΣ,
χρωματιστά καπελάκια σαν μια ευκαιρία να λάβουμε, άμεσα, μέτρα προφύλαξης.