Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως “Ειδικό Προσωπικό” στη Θεσσαλία

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης:

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047082, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι αναπληρωτές ΕΕΠ θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή/και στα Τμήματα Ένταξης των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ

 

Λέξεις κλειδιά

, , ,