Προκήρυξη πρόσληψης φαρμακοποιών στον ΕΟΠΥΥ

Η υποβολή αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ.ΣΟΧ 3/2018 Ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. άρχεται στις 14-09-2018 ημέρα Παρασκευή από ώρα 07:30 και λήγει στις 24-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:
 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τις 07:30-15:30
 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι Τ.Κ.: 15123 απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Τμήμα Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Συνεχιζόμενης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.