Κάμπος…

Θεσσαλικός κάμπος. Από εδώ θα γεννηθεί ξανά η ζωή...